งานเสริมศักยภาพ

เด็กเยาวชน

จุดประสงค์

และเป้าหมายของโครงการ

พัฒนาศักยภาพเด็กในด้านภาวะผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ รู้จักวิธีการสร้างโภชนาการอาหารที่สมบูรณ์ และไม่รังแกผู้อื่น เช่น โครงการกล้าทำดี ยุติการรังแกและความรุนแรงในโรงเรียน โครงการภาวะผู้นำเยาวชน โครงการอาหารกลางวันยั่งยืน

โครงการ

  • โครงการกล้าทำดี ยุติความรุนแรงและการรังแก

  • โครงการสร้างเสริมภาวะผู้นำเยาวชน

  • ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตลูกแรงงานข้ามชาติ