ร่วมบริจาค
ร่วมบริจาค
ลงชื่อสนับสนุน

งานบรรเทาสาธารณภัย

จุดประสงค์

และเป้าหมายของโครงการ

เน้นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วนในระยะสั้น และเร่งฟื้นฟูและพัฒนาในระยะยาว และร่วมจัดการเตรียมความพร้อมภัยพิบัติโดยชุมชนเพื่อลดความเสี่ยง

โครงการ

  • ช่วยภัยพิบัติภาคอีสาน 60

  • การสร้างพลังให้สตรีและเด็กในการทำงานเพื่อบรรเทาความรุนแรง และสร้างความเข้มแข็งการเตรียมการรับภัยพิบัติน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา